Obsługa księgowa

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

W ramach tej formy księgowości odpowiednio wykonujemy:
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów dla celów rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji
 • podatkowych: CIT, PIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów potocznie zwana KPiR zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły 1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki. W ramach tej formy księgowości odpowiednio wykonujemy:

 • prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku VAT
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych: PIT, VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych
Usługa prowadzona elektronicznie, na podstawie otrzymanych elektronicznych zleceń:

 • sporządzanie PZ
 • sporządzanie WZ
 • wystawianie faktur VAT
 • wsparcie przy okresowej inwentaryzacji
Celem usługi nadzoru księgowego jest kontrola personelu w firmie oraz odpowiedzialność zgodna z zakresem funkcji Głównego Księgowego. Nadzór księgowy jako forma współpracy pozwala na skorzystanie z części usług outsourcingu księgowości przy jednoczesnym prowadzeniu księgowości w firmie. Główną zalety tego rozwiązania jest ochrona przed negatywnymi skutkami niezgodności z prawem ksiąg rachunkowych.

Nadzór księgowy obejmuje swoim zakresem:
 • opracowanie, modyfikacje i wdrożenie zakładowego planu kont
 • opracowanie polityki rachunkowości w firmie
 • kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych
 • weryfikację poprawności zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji sprawozdawczej: deklaracje i sprawozdania finansowe
 • pomoc podczas kontroli z urzędów
 • konsultacje i doradztwo księgowe
 • usługi przygotowania dokumentów z zakresu badania sprawozdania finansowego
Oferujemy wyprowadzanie zaległości księgowych i zaniedbań. Bywają sytuacje, w których dotychczasowy księgowy Klienta nie stanął na wysokości zadania, albo Klient trafił na nierzetelne biuro rachunkowe, co niestety czasami się zdarza. Niekiedy zaś właściciel firmy rozpoczynając działalność próbuje prowadzić księgowość samodzielnie i w nawale obowiązków, które na nim spoczywają niechcący doprowadza do jakichś zaniedbań.
W takich sytuacjach możliwe są dwa scenariusze: albo księgi w rzeczywistości w ogóle nie są prowadzone, albo są prowadzone - jak to nazywają ustawy podatkowe - w sposób wadliwy. Sformułowanie " sposób wadliwy " oznacza najczęściej pomijanie części zapisów, ujęcie ich w niewłaściwym miesiącu, w błędnej wysokości, ujęcie w kosztach prowadzenia działalności wydatku, który nie powinien się w nich znaleźć ze względu na przepisy podatkowe... Lista możliwych błędów jest bardzo długa, a za każdy grożą konsekwencje karne i skarbowe.

Na ratunek przychodzi Państwu Biuro Rachunkowe OMEGA.
Wyprowadzamy zaległości księgowe, podatkowe oraz kadrowo-płacowe i ZUS. W razie konieczności dokonania wyjaśnień co do przedmiotu sprawy udajemy się z Państwem lub zamiast Państwa do odpowiedniego urzędu, dopytujemy, wyjaśniamy, odpisujemy na pisma. Przygotowujemy i w razie potrzeby składamy korekty deklaracji podatkowych i ZUS wraz z wymaganymi przez prawo objaśnieniami. Na Państwa życzenie przygotujemy także dokumentację dokonanych poprawek i złożonych korekt dla ułatwienia Państwu wyegzekwowania ewentualnych odszkodowań i kar od dotychczasowego, nierzetelnego księgowego.

PRZEKSZTAŁCANIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA POTRZEBY PEŁNYCH KSIĄG RACHUNKOWYCH

OBSŁUGA KSIĘGOWA