Wsparcie biznesu

Foreign-Investors-in-Mexican-Businesses-Should-Consult-an-Accountant

DOKUMENTACJA KREDYTOWA I ANALIZY FINANSOWE

Rachunkowość jest systemem informacji finansowej, który gromadzi, przetwarza i prezentuje w różnych przekrojach dane niezbędne w procesie zarządzania. Informacje uzyskiwane za pomocą prawidłowej sprawozdawczości wewnętrznej opartej na rzetelnych księgach są bezcenne dla budowania przewagi konkurencyjnej. Rozwiązanie takie są możliwe przede wszystkim, dzięki zastosowaniu w rachunkowości systemu informatycznego.

Daje to możliwość odpowiedniego przygotowywania:
  • analiz finansowych, kalkulacji kosztów, raportów i zestawień dla celów
  • rachunkowości kosztowej wg umówionych formatów
  • sporządzania raportów finansowych
  • wykonania datkowych prognoz i analiz
  • sporządzanie wniosków kredytowych do banków i instytucji finansowych


Służy to także do odpowiedniemu doradztwu przy podejmowaniu decyzji mających skutki finansowe, wzorowej reprezentacji przed instytucjami finansowymi, bankami oraz prawidłowej sprawozdawczości inwestorom i kadrze zarządzającej.
home-hero-1440x1080

MONITORING PŁATNOŚCI - WINDYKACJA BEZPOŚREDNIA

Usługa dostępna jest przede wszystkim dla klientów związanych z Biurem Rachunkowym OMEGA umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych. Posiadając dostęp do danych księgowych możemy szybko zareagować w przypadku braku terminowej zapłaty, zapewnia to regularność spłat należności, dyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczanie do opóźnień w płatnościach.
Monitoring płatności obejmuje działania w zakresie nadzoru nad terminowym spływem należności wynikających z zawieranych transakcji handlowych. Współpraca z firmą windykacyjną AB Inwest i kancelariami adwokackimi zapewnia ewentualna sprawną windykację bezpośrednią, sądową i komorniczą.
Współpraca z naszą firmą umożliwia wierzycielowi profesjonalne i rzetelne przygotowanie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego. Wierzyciel może skorzystać z usług kancelarii adwokackich współpracujących z naszym biurem lub sam wskazać pełnomocnika procesowego. Nadmieniamy, iż współpracujące z nami kancelarie adwokackie maja olbrzymie doświadczenie, także w prowadzeniu windykacji komorniczej. Pomogą dokonać wyboru skutecznej kancelarii komorniczej i nadzorować windykację komorniczą.
ue flaga przykład

PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW ROZLICZAJĄCYCH DOTACJE UNIJNE ZE ŚRODKÓW POMOCOWYCH

Pomoc de minimis
Regionalna Pomoc Inwestycyjna
Pomoc na projekty w zakresie badań i rozwoju
Pomoc na usługi doradcze
Pomoc na szkolenia

Współpraca z naszą firmą umożliwia profesjonalne i rzetelne przygotowanie wszelkiej dokumentacji w celu rozliczenia lub uzyskania dotacji unijnej. Każdy przedsiębiorca, który podpisał umowę z instytucja finansową lub samorządową jednostką organizacyjną ( MCP , Biuro Pracy, stowarzyszenia i fundacje pozyskujące środki unijne) jest zmuszony do rozliczenia wydatkowanych środków według różnego rodzaju procedur i instrukcji. Rozmiar problemów, które napotykają przedsiębiorcę jest ogromny i najczęściej samodzielne wypełnienie wniosków jest niemożliwe. Bywają sytuacje, że beneficjent realizujący projekt zleca rozliczenie projektu osobom trzecim, które w jego imieniu próbowały nieudolnie stanąć na wysokości zadania. Czasami właściciel firmy rozpoczynając działalność próbuje samodzielnie rozliczyć przyznane środki, ale w nawale obowiązków, które na nim spoczywają niechcący doprowadza do jakichś zaniedbań. W takich sytuacjach możliwe są dwa scenariusze: albo z jakiegoś powodu rezygnujemy z dotacji i zrywamy umowę , albo zwracamy się do profesjonalnego biura rachunkowego, które oprócz prawidłowego ujęcia dotacji w księgach handlowy lub KPIR, wypełni odpowiednie wnioski zgodnie z wszystkimi procedurami.

Biuro Rachunkowe OMEGA kompleksowo rozlicza wnioski unijne.

Dotacje unijne w ramach Gospodarki Regionalnej Szansy - II Osi Priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
Rozpoczęcie działalności Gospodarczej - pomocy de minimis ,programu Kapitał Ludzki - w Działaniu 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz Działaniu 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.
Projektu „Zmiana szansą na rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,
Programie Inteligentny Rozwój i Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 (PO IR) program dotyczący wsparcia badań naukowych i innowacyjności powiązanych ze strefą przedsiębiorstw. Strategia Europa 2020 TRWA NABÓR WNIOSKÓW!
„Przedsiębiorcza inspiracja Małopolska innowacja”

POMOC PRZY ZAKŁADANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WSPARCIE BIZNESU